Odpłatność za Schronisko


– Odpłatność za schronisko wynosi 20zł za osobodzień.
– W przypadku osób, którym przysługuje prawo do świadczeń socjalnych, pobyt w całości lub częściowo finansowany jest przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.
– Osoby posiadające dochód zobowiązane są do uiszczenia za swój pobyt częściowej opłaty w wysokości ustalonej z Kierownikiem placówki.
– Termin uregulowania odpłatności za pobyt w schronisku wyznaczony jest do 10 dnia następnego miesiąca.
– Dni nieobecności w ośrodku (np. przepustki) nie są odliczane od miesięcznego pobytu w schronisku.