Zasady przyjęcia do schroniska

Do Schroniska na pobyt całodobowy przyjmowane są Kobiety znajdujące się w ogólnie pojętej sytuacji kryzysowej. Przyjęcia do Schroniska dokonują pracownicy Schroniska.

Pierwszym etapem przyjęcia do Schroniska jest tzw. przyjęcie interwencyjne na okres 3 dni. Po upływie tego czasu w przypadku braku zastrzeżeń ze strony personelu i innych mieszkanek Schroniska pobyt zostaje przedłużony na okres kolejnych 2 tygodni (tzw. okres próbny).

Pobyt w Schronisku trwa do 6 miesięcy. Przyjęcie poprzedzone jest wywiadem – rozmową wstępną z kobietą. Warunkiem przyjęcia do Schroniska jest zapoznanie się z Regulaminem i pisemne zobowiązanie się do jego przestrzegania.

Odpłatność za Schronisko

  • Odpłatność za schronisko wynosi 20zł za osobodzień.
  • W przypadku osób, którym przysługuje prawo do świadczeń socjalnych, pobyt w całości lub częściowo finansowany jest przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.
  • Osoby posiadające dochód zobowiązane są do uiszczenia za swój pobyt częściowej opłaty w wysokości ustalonej z Kierownikiem placówki.
  • Termin uregulowania odpłatności za pobyt w schronisku wyznaczony jest do 10 dnia następnego miesiąca.
  • Dni nieobecności w ośrodku (np. przepustki) nie są odliczane od miesięcznego pobytu w schronisku.

Zanim coś powiesz,
Posłuchaj.
Zanim skrytykujesz,
Poczekaj.
Zanim się pomodlisz,
Wybacz.
Zanim coś napiszesz,
Pomyśl.
Zanim zrezygnujesz.
Spróbuj.